11.4 C
Athens
5 Αυγούστου 2020
No menu items!
Αρχική ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΦΥΛΗ Άρχισαν οι αιτήσεις στο δήμο Φυλής για το επισιτιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαικής...

Άρχισαν οι αιτήσεις στο δήμο Φυλής για το επισιτιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης

- Advertisement -

Η Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικής Αττικής, με επικεφαλής εταίρο το δήμο Φυλής, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

- Advertisement -
- Advertisement -

Στο πλαίσιο αυτό,

Καλούνται

Οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής, δηλαδή στους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας & Μεγαρέων να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15/7/2015 έως 5/8/2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΚΑ
2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2015 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)
3. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ Ε1 & ΤΟ Ε9
4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
5. ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ TAXISNET

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:

• ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ: ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 210-5575596
Β. ΚΕΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΔΟΣ: ΕΙΡΗΝΗΣ 4 & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 213-2006700
Οι ώρες που θα δέχονται αιτήσεις, είναι από τις 09:00π.μ. εώς τις 14:00π.μ.

• ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ: ΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 11Β, ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ωράριο 08:00 έως 14:00, τηλ. 2102473733
Β. ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ωράριο 09:00 εώς 13:00, τηλ. 2132038800
Γ. ΦΥΛΗ (ΧΑΣΙΑ) Βυζαντίου και Μιαούλη 1 (Λύκειο Φυλής), ωράριο 09:00 εώς 12:00, τηλ. 2102410706
Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, Αθηνών 31, Άνω Λιόσια, ωράριο 08:00 -14:00, τηλ. 2102486776
Ε. ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Λεωφ. Φυλής 165, Άνω Λιόσια, ωράριο 08:00 -13:00 (στα ΚΑΠΗ γίνονται αιτήσεις μόνο από τα μέλη του ΚΑΠΗ)

• ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Α. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων (1ος όροφος) Πλούτωνος 3 (Πλακάκια), Τ.Κ. 19100 Ώρες εξυπηρέτησης 8:00 – 14:00 ΤΗΛ. 2296029018
Β. Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου, οδός 25ης Μαρτίου 11 Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 19006, Ώρες εξυπηρέτησης: 8:00 -14:00

• ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένα στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως) και ώρες 11:00-13:00 καθημερινά.

• ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δημαρχείο Μάνδρας, ωράριο εξυπηρέτησης: 08:00 -14:00

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Α. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ισόγειο (Γραμματεία Διεύθυνσης Οικονομικού), ωράριο: Δευτέρα 10:00-13:00
Ισόγειο (Τμήμα Θεμάτων Εργασίας), ωράριο: Τετάρτη 10:00-13:00
2ος όροφος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη,, ωράριο: Πέμπτη 10:00 -13:00
2ος όροφος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, ωράριο: Παρασκευή 10:0 -13:00

Β. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,
1ος όροφος (Γραμματεία Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας), ωράριο: Τρίτη 10:00-13:0

 

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Του Αγίου… καρέκλα τη Δευτέρα μέχρι και το μεσημέρι. Η πρόγνωση για Αχαρνές, Ίλιον & Φυλή από το Μετεωρολογικό Σταθμό Αχαρνών

Και έρχεται η παροδική σημαντική αλλαγή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα, όπως ήδη σας έχουμε προϊδεάσει από την προηγούμενη βδομάδα. Η νέα...

Άγρια καταδίωξη της ΟΠΚΕ στις Αχαρνές για τη σύλληψη ληστών. Μεταξύ αυτών ένας 17χρονος

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές, ύστερα από καταδίωξη, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, 3 άτομα ηλικίας 17, 21 και 23 ετών, μέλη σπείρας, που κατηγορούνται για τα...

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για τα δωρεάν μαθήματα στο Κέντρο Μάθησης Η/Υ Φυλής

Συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς οι αιτήσεις συμμετοχής στα δωρεάν μαθήματα του Κέντρου Μάθησης Η/Υ Φυλής για το νέο σχολικό έτος 2019 -20 στα τμήματα...

Ο Χάρης Δαμάσκος αναλαμβάνει τα ηνία της ΣΤΑΣΥ. Πολιτικός και τεχνοκράτης με κύρος και κοινή αποδοχή

Ο Χάρης Δαμάσκος, πρώην αντινομάρχης, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, δημοτικός και περιφερειακός σύμβουλος με μακρά θητεία και υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών, θα είναι, σύμφωνα...
- Advertisment -