12.4 C
Athens
29 Φεβρουαρίου 2020
No menu items!
Αρχική ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ζητά η ΔΗΦΑ. Δείτε την προκήρυξη

Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ζητά η ΔΗΦΑ. Δείτε την προκήρυξη

- Advertisement -

Στην πρόσληψη είκοσι ένα (21) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗΦΑ) με στόχο την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους , στα  γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και για δέκα (10)ημερολογιακές ημέρες έως και  την Δευτέρα 07-12-2015 , κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

- Advertisement -
- Advertisement -

Δείτε όλη την προκήρυξη:
Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για τις ανάγκες των Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” περιόδου 2015-2016:

Ειδικότητες:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  23 έως 60 ετών.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ,δικαστική αντίληψη και απαγόρευση ,κ.λ.π.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
 2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,β) ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση κ.λ.π.).γ) (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα -αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την   Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής.
 10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα  µε την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων ¶θλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες –διδακτορικό : 1 μονάδα)

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π .Α. γ. Ο με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ  ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ).

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:

Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)

Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)

Μονογονεική οικογένεια : ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ).

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος του ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών  ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης).

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι για ποσοστό 20% των θέσεων  (έξι  θέσεις) δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

Όροι Απασχόλησης

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθοριστεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν , παρέχοντας στο ΝΠ το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α. με δικαίωμα να εργαστούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών την εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς.

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 110/24-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών » . Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) και στην επίσημη ιστοσελίδα της www.difa.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δέκα(10) ημερολογιακών ημερών  στα  γραφεία  της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

 Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να  υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους , στα  γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Διεύθυνση: Αγ.Τριάδος 39, Αχαρνές, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102477900-2102406630), από την Παρασκευή 27-11-2015  και για δέκα (10)ημερολογιακές ημέρες έως και  την Δευτέρα 07-12-2015 , κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

ΕΝΤΥΠΑ 

1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΑ 2015-2016

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Γεώργιος Δασκαλάκης

 

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Του Αγίου… καρέκλα τη Δευτέρα μέχρι και το μεσημέρι. Η πρόγνωση για Αχαρνές, Ίλιον & Φυλή από το Μετεωρολογικό Σταθμό Αχαρνών

Και έρχεται η παροδική σημαντική αλλαγή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα, όπως ήδη σας έχουμε προϊδεάσει από την προηγούμενη βδομάδα. Η νέα...

Άγρια καταδίωξη της ΟΠΚΕ στις Αχαρνές για τη σύλληψη ληστών. Μεταξύ αυτών ένας 17χρονος

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές, ύστερα από καταδίωξη, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, 3 άτομα ηλικίας 17, 21 και 23 ετών, μέλη σπείρας, που κατηγορούνται για τα...

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για τα δωρεάν μαθήματα στο Κέντρο Μάθησης Η/Υ Φυλής

Συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς οι αιτήσεις συμμετοχής στα δωρεάν μαθήματα του Κέντρου Μάθησης Η/Υ Φυλής για το νέο σχολικό έτος 2019 -20 στα τμήματα...

Το πρόβλημα με το Σχέδιο Πόλης είναι εκρηκτικό στο Πανόραμα Αχαρνών!

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο Σύλλογος «Πανόραμα εν Δράσει» , που εκπροσωπεί τους κατοίκους της περιοχής Πανοράματος, αναφορικά με τα προβλήματα που υπάρχουν...
- Advertisment -