11.4 C
Athens
29 Μαρτίου 2023
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΧΑΡΝΕΣΑιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Αχαρνών. Δείτε τα δικαιολογητικά

Αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Αχαρνών. Δείτε τα δικαιολογητικά

- Advertisement -

 

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (με σκοπό την ένταξη τους στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου)

Ο Δήμος Αχαρνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 του «Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.: 282/05-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: 7ΟΠΧΩΨ8-ΙΝΒ) και την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, απευθύνει πρόσκληση προς :

1. Έλληνες πολίτες κατοίκους του Δήμου Αχαρνών.
2. Ομογενείς κατοίκους του Δήμου Αχαρνών
3. Αλλοδαπούς που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο,

οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, να κριθούν δικαιούχοι των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

1.Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, τυχόν άλλα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του «Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών», οι δωρεάν παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προς τους δικαιούχους του μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας
• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• Είδη βρεφικής ανάπτυξης
• Είδη ένδυσης και υπόδησης
• Είδη οικιακού εξοπλισμού εφόσον προκύπτουν, σχολικά είδη, βιβλία, CD
• Νωπά τρόφιμα διατηρούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα χορηγούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.

3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).
5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
6. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της βεβαίωσης της Υγειονομικής Επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό .
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων Ο.Γ.Α., ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει αναγκαίο η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
8. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον Ο.Α.Ε.Δ.
9. Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο
10. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
11. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου.
12. Βεβαίωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κοινωνικού Παντοπωλείου άλλου Δήμου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαμβάνει άλλη παροχή τροφίμων (κάρτα σίτισης κ.λπ.).
13. Υπεύθυνη δήλωση συνδικαιούχου σε περίπτωση κωλύματος, για την παραλαβή των προϊόντων.

Β) Δυνητικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου.

• Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.
• Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
• Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λ.π).

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

4. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

Απορία:: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως έξι χιλιάδες (6.000) € και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω να μην υπερβαίνει τις εννέα(9.000) €.
Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.
Περιουσιακή κατάσταση: Τα εισοδήματα του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου να μην προέρχονται από μισθώματα και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν, να περιορίζονται σε μια οικία ιδιοκατοικούμενη.
Κατάσταση υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία, πιστοποιημένη από τα αντίστοιχα ιδρύματα.
Ανεργία, αν υπάρχει.
Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει τα μονήρη άτομα ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση, ύστερα από σχετική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού.

5. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους δυνητικούς δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με ημερομηνία έναρξης την 02-11-2015.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι και την 18-11-2015, προκειμένου να έχουν κριθεί οι πρώτοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για να λάβουν τις παροχές του με την έναρξη λειτουργίας του έως το τέλος του τρίτου τετραμήνου του έτους 2015.

Εξυπακούεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν πέραν της 18ης Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα οριστεί από την Επιτροπή από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό και θα ληφθούν υπόψη για τις παροχές του πρώτου τετραμήνου του έτους 2016. Η επιλογή των δικαιούχων που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της τετράμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα επανεγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή.

6. Αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων (δυνητικών δικαιούχων) κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών , Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα, από 02-11-2015 έως 18-11-2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00

7. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου και όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ περίληψή της να κοινοποιηθεί με Δελτίο Τύπου στα Τοπικά -έντυπα και ηλεκτρονικά- Μέσα Ενημέρωσης.

 

- Advertisement -

Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -