11.4 C
Athens
27 Σεπτεμβρίου 2022
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΧΑΡΝΕΣΣάνδρα Κοέν (υπ. δημ. σύμβουλος): Ο Δήμος Αχαρνών με νούμερα

Σάνδρα Κοέν (υπ. δημ. σύμβουλος): Ο Δήμος Αχαρνών με νούμερα

- Advertisement -

Πριν ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με τα δημοτικά, ειδικά εάν έχει οικονομικό υπόβαθρο, το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου με τον οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί.

- Advertisement -

Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι λογιστικές του καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαπιστώσει το είδος και την αξία της περιουσίας του δήμου, το ύψος των οφειλών των δημοτών, τις υποχρεώσεις του Δήμου σε τράπεζες, σε προμηθευτές, κτλ. Μάλιστα η ανάλυση γίνεται για μια σειρά ετών προκειμένου να φανεί η διαχρονική πορεία των επιμέρους μεγεθών και η επιτυχία της δημοτικής αρχής στην οικονομική διαχείριση.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ο Δήμος Αχαρνών ωστόσο δεν συντάσσει λογιστικές καταστάσεις, όπως οφείλει, αφήνοντας στην άγνοια όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά του μεγέθη. Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον απολογισμό του ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράττονται και πληρώνονται σε μια χρήση καθώς και το ταμειακό του υπόλοιπο. Αναλύοντας λοιπόν τα στοιχεία των απολογισμών του Δήμου Αχαρνών για τα έτη 2013-2017 τα οποία ελήφθησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Εντούτοις, επειδή η λογιστική που ακολουθεί ο απολογισμός διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική του ιδιωτικού τομέα που γνωρίζουν οι περισσότεροι κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή επεξηγηματική παρουσίαση. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη, σε λογιστές και κυρίως σε μη λογιστές.

Τα έσοδα του Δήμου χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

α) Τακτικά έσοδα (που αφορούν τα λειτουργικά έσοδα του δήμου που σχετίζονται με τις βασικές του δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ – Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους),

β) Έκτακτα έσοδα (που είναι συνήθως μη συστηματικά και σχετίζονται κυρίως με συγκεκριμένους σκοπούς, για παράδειγμα έκτακτες επιχορηγήσεις),

γ) Έσοδα προηγούμενων οικονομικών ετών (δηλαδή έσοδα που καταγράφονται μεν στην τρέχουσα χρήση αλλά αφορούν γεγονότα προηγούμενης, π.χ. ένα τέλος που αφορά το 2016 καταχωρείται το 2017 και εισπράττεται το 2017),

δ) Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων (δηλαδή εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων που οφείλονταν από προηγούμενες χρήσεις, π.χ είσπραξη ενός τέλους που αφορά το 2016 το οποίο καταχωρήθηκε μεν το 2016 αλλά εισπράχθηκε το 2017), και

ε) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων (δηλαδή εισπράξεις από τον Δήμο ποσών που θα τα καταβάλλει εν συνεχεία στους δικαιούχους λειτουργώντας ως απλός μεσάζων).

Στα έσοδα του Δήμου για τεχνικούς λόγους συμπεριλαμβάνονται και τα ταμειακά υπόλοιπα. Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι ο σκληρός πυρήνας των εσόδων του Δήμου είναι τα τακτικά έσοδα. Αφορούν τα έσοδα από τις λειτουργικές του δραστηριότητες και αντανακλούν την οικονομική δράση της χρονιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των απολογισμών, ο Δήμος Αχαρνών τα έτη 2015-2017 έχει τακτικά έσοδα περίπου 35 εκατ. ευρώ (βλ. Διάγραμμα 1). Τα συνολικά έσοδα είναι πολύ περισσότερα διότι περιλαμβάνονται έκτακτες επιχορηγήσεις, ταμειακά υπόλοιπα, και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (Αναλυτική εικόνα των οικονομικών του Δήμου Αχαρνών βρίσκεται στο site του Δούρειου Ίππου, chryssadourida.gr).

Διάγραμμα 1: Συνολικά έσοδα και Τακτικά έσοδα του Δήμου

 

Ποσά σε € , Πηγή Στοιχείων: Υπουργείο Εξωτερικών, Επεξεργασία δική μας

Αντίστοιχα, τα έξοδα του Δήμου και πάλι βάσει του δημόσιου λογιστικού, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

α) Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (δηλαδή τα έξοδα για την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες, π.χ. ανταποδοτικές υπηρεσίες, προνοιακά επιδόματα),

β) Επενδύσεις (ποσά που προορίζονται για την απόκτηση και κατασκευή στοιχείων με μεγάλη διάρκεια ζωής, π.χ. εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, απορριμματοφόρα),

γ) Πληρωμές για προηγούμενα οικονομικά έτη και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (δηλαδή κυρίως πληρωμές για έξοδα που έγιναν σε προηγούμενες χρήσεις αλλά δεν πληρώθηκαν σε εκείνες, αποδόσεις σε τρίτους ποσών που έχουν εισπραχθεί υπέρ αυτών – βλ. κατηγορία ε στα έσοδα), και

δ) Αποθεματικό.

Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης τα έτη 2016 και 2017 ανέρχονται περίπου στα 37,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Από τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες, το 54% περίπου αφορά πληρωμή τόκων και χρεολυσίων (17%) και μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (37%). Άρα ο δήμος δαπανά για την παροχή των υπηρεσιών στους δημότες περίπου 17 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2017) όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2. Παράλληλα οι επενδύσεις το 2017 ήταν 1, 5 εκατ. ευρώ ενώ το 2016 ήταν 800 χιλ. ευρώ.

 

Διάγραμμα 2: Δομή λειτουργικών δαπανών 2017

Ποσά σε € , Πηγή Στοιχείων: Υπουργείο Εξωτερικών, Επεξεργασία δική μας

Αυτό σημαίνει ότι στον Δήμο Αχαρνών με 106.943 μόνιμο πληθυσμό (απογραφή 2011) τα λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο (πλην τοκοχρεολυσίων και μεταβιβάσεων) για το 2017 ήταν 161 ευρώ παρουσιάζοντας σημαντικότατη μείωση από το 2013 όπου ανέρχονταν σε 226 ευρώ (μείωση 29%). Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις ανά κάτοικο για το 2017 ήταν 14 ευρώ παρουσιάζοντας σημαντικότατη μείωση από το 2013 όπου ανέρχονταν σε 71 ευρώ (μείωση 80%).

 

Διάγραμμα 3: Έξοδα και Επενδύσεις ανά κάτοικο 2013-2017

Ποσά σε € , Πηγή Στοιχείων: Υπουργείο Εξωτερικών, Επεξεργασία δική μας

Ο στόχος της ανάλυσης είναι να βοηθήσει στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Μπορούν λοιπόν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα από τα ανωτέρω; Ίσως ναι.

Οι δυνατότητες του Δήμου Αχαρνών να μειώσει το κόστος λειτουργίας του φαίνεται να είναι περιορισμένες. Οι δαπάνες παρουσιάζονται εν πολλοίς ανελαστικές. Από το 46% των λειτουργικών δαπανών που απομένουν μετά την αφαίρεση των τοκοχρεολυσίων και των μεταβιβάσεων, το 32% αφορά μισθοδοσία. Μοναδική διέξοδος είναι ο Δήμος να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους του για να πετύχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα, καλύτερες υπηρεσίες, στοχευμένες υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά πρέπει να διευρύνει τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων του, των ιδίων εσόδων του, διαμορφώνοντας μια στρατηγική που απαγκιστρώνει την ανάπτυξη του Δήμου από τις κρατικές επιχορηγήσεις και την κρατική αρωγή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, συνεργασίες ιδιωτικού δημοσίου –τομέα, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κτλ.

Ο Δούρειος Ίππος έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που άπτεται πέραν των άλλων διαστάσεών του (ευημερία του πολίτη και ανταγωνιστικότητα μέσω της υιοθέτησης μιας νέας ταυτότητας) και της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου με στόχο την αειφορία και την οικονομική βιωσιμότητα. Πιστεύει παράλληλα ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία συνεισφέρουν σε ένα γόνιμο δημοκρατικό διάλογο. Η εισαγωγή συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης, κοστολόγησης και δημοσιοποίησης εκθέσεων απλοποιημένων και μη βρίσκεται εντός των επιδιώξεών μας.

Θεωρούμε ότι Ναι γίνεται!

 

Σάνδρα Κοέν

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Δούρειος Ίππος

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -