11.4 C
Athens
28 Μαΐου 2023
spot_img
ΑρχικήHOT STORYΑΣΔΑ: Β’ κύκλος αιτήσεων για τη βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε...

ΑΣΔΑ: Β’ κύκλος αιτήσεων για τη βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

- Advertisement -

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.

- Advertisement -
- Advertisement -
ΑΣΔΑ: Β' κύκλος αιτήσεων για τη βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Αντικείμενο της Πράξης είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και
  Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά
  αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)
 • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω
  προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC
  17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να
διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στην πράξη
2. Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ
3. Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση
ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
2. Στέλεχος διαχείρισής εφοδιαστικής αλυσίδας
3. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
4. Πωλητής Λιανικής
5. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
6. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
7. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών
8. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
9. Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων


Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.

Τα μόρια/κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 30 μόρια
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, έως 25 μόρια
 • Ηλικία υποψηφίου, έως 15 μόρια
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μόρια
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο, έως 10 μόρια
 • Ένταξη σε ευπαθή ομάδα, έως 10 μόρια
 • Προστατευόμενο/α τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, έως 5 μόρια
  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

I. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες συνεχόμενης
  ανεργίας)
 • Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μισθωτήριο κατοικίας,
  προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης
  του ΑΣΔΑ (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία
  όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να
  επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το
  οικονομικό έτος 2019, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται)
 • Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών
  απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο
  τουλάχιστον Β2))

II. Μοριοδοτούμενα Δικαιολογητικά

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2019
 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από οικείο Ασφαλιστικό Φορέα
  (https://www.efka.gov.gr/el/) για την απόδειξη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας- Τίτλο σπουδών που δήλωσε ο/η Αιτών/ούσα στην αίτησή του/της (απολυτήριο, τίτλο
  άλλων σπουδών, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)

Αν ο/η αιτών/ούσα εμπίπτει σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή έχει Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκα
  ή/και ενηλίκα) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών):
  – Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή και πιστοποιητικά σε ισχύ, από τις ακόλουθες
  Υγειονομικές Υπηρεσίες: Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ανώτατη
  Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
  (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Πρώην χρήστης ουσιών:
  – Βεβαίωση από οργανισμό απεξάρτησης
 • Πρώην κρατούμενος:
  – Αποφυλακιστήριο
 • Μετανάστης:
  – Άδεια παραμονής
 • Πρόσφυγας:
  – Άδεια Διαμονής
 • Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας:
  – Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.)
 • Άτομο που διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενο από φτώχεια:
  – Βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή Βεβαίωση Λήψης Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Παλιννοστούντες:
  Α) Αντίγραφο ΑΔΤ ή ελληνικού διαβατηρίου
  Β) Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
  Γ) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 27/10/2020 έως και την
Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 20.00. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.training.asda.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά εφόσον χρειαστούν. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.training.asda.gr.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Screenshot_2020-11-02-perilipsi_prosklisis_B-kyklos-pdf1.png
- Advertisement -


Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -