11.4 C
Athens
7 Ιουνίου 2023
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΧΑΡΝΕΣΣτην ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας προχωρά ο δήμος Αχαρνών

Στην ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας προχωρά ο δήμος Αχαρνών

- Advertisement -

Την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας ειδικού σκοπού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών. Με αυτόν τον τρόπο, οι Αχαρνές εισέρχονται στο “κλαμπ” των δήμων που διαθέτουν Αναπτυξιακές εταιρείες με στόχο την προώθηση έργων και δράσεων με γρήγορους ρυθμούς ,χωρίς τις αγκυλώσεις και τη γραφειοκρατία του δημοσίου.

- Advertisement -
- Advertisement -

Η ίδρυσή της προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον Δήμο και σίγουρα αποτελεί το όχημα προόδου που θα οδηγήσει στη βελτίωση της πόλης και στην ανάπτυξή της.

Σκοποί της εταιρείας

Το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας είναι πολυθεματικό:

 • Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά του Δήμου Αχαρνών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, φορέων ΟΤΑ, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Αχαρνών καθώς και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 • Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του Δήμου Αχαρνών.
 • Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού, ημιαστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενεργός προώθηση δράσεων ενεργειακής αειφορίας και ανάπτυξης.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη -υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικώναποβλήτων -βιοενέργεια –κυκλική οικονομία.
 • Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.
 • Η ωρίμανση και η υλοποίηση τεχνικών έργων.
 • Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.
 • Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο Αχαρνών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Αχαρνών, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
 • Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών προς τον Πολίτη –Άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.
 • Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
 • Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 • Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη και το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους (άρθρο 34, παρ.1):

1)Βρεττό Σπυρίδωνα, Δήμαρχο Αχαρνών,ως Πρόεδρο.

2)Μίχα Ιωάννη, Χημικό & Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Αχαρνών, ως μέλος.

3)Μπίστα Σωτήριο,εν αποστρατεία Συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού,ως εκτελεστικό μέλος.

4)Κόνταρη Χρύσανθο, Καθηγητή Φυσικής & Πληροφορικής & Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δήμου Αχαρνών, ως μέλος.

5)Κωνσταντινίδη Δημήτριο,Διπλωματούχο Μηχανικό ΕΜΠ, ως εκτελεστικό μέλος.

6)Ράδη Γεώργιο,Λογιστή, ως μέλος.

7)Δουρίδα Χρυσούλα,Δημοτική Σύμβουλο, ως μέλος.

8)Παυλίδου Όλγα, Δημοτική Σύμβουλο, ως μέλος.

9)Λαζαρίδου Ιλόνα,Μηχανικό Οικονομίας & Διοίκησης, ως μέλος.

Αναμένουμε το ΦΕΚ στο οποίο, τις επόμενες ημέρες, θα δημοσιευτεί η ίδρυση της ΑΕ καθώς και το όνομα του Δ/ντος Συμβούλου.

- Advertisement -


Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -